Reklamačný poriadok

Kategórie
 
 
 
 
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.tiandekozmetika.sk

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")


1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.tiandekozmetika.sk je firma Darčeky hand made s.r.o., so sídlom Poľnohospodárska 10, 821 07 Bratislava

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vád. O reklamácii nás môžete vopred informovať aj telefonicky alebo mailom na kontakty uvedené v čl. II. VOP. Reklamovaný tovar prosím doručte osobne, poštou či obdobným spôsobom na našu adresu uvedenú v čl. II VOP. Uvítame, ak k reklamácii priložíte aj faktúru alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vám poskytneme písomné potvrdenie.

7. Ak je na základe vašej objednávky tovaru dodávaný prostredníctvom dopravcu, žiadame vás o kontrolu zásielky za prítomnosti dopravcu a v prípade zistenia poškodenia zásielky o reklamáciu priamo u dopravcu. Dopravca následne spíše s adresátom protokol o zistení nedostatku a zásielka bude doručená späť odosielateľovi. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. Neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@tiandekozmetika.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

8. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí s obsahom balíka Vás žiadame o nahlásenie tejto skutočnosti najneskôr do 48 hod od prevzatia zásielky na e-mailovú adresu: reklamacie@tiandekozmetika.sk. Pri nenahlásanie škody do 48 hodín od prevzatia zásielky sa vystavujete riziku zamietnutia reklamácie obsahu zásielky.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od XX.YY.2011 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia